Potičemo mobilnost studenata i nastavnog osoblja diplomskog studija strojarstva

O projektu

Svrha projekta je internacionalizacija diplomskog studija strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Kroz projekt intenzivno se radi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz aktivnosti koje uključuju poboljšanje znanja engleskog jezika na predtercijarnoj i tercijarnoj razini.

U sklopu projekta predviđen je i prijevod 14 kolegija diplomskog studija na Sveučilištu Sjever te šest kolegija diplomskog studija strojarstva na Strojarskom fakultetu Slavonski Brod, što će omogućiti horizontalnu mobilnost stranih studenata između dvije visokoškolske ustanove čime će se osigurati dovoljan broj i raznovrsnost kolegija koje će studenti imati mogućnost odabrati.

Projekt je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Projektne novosti

Doznajte više o vijestima vezanima uz projektne aktivnosti
29 ruj 2019

Uppsala University – Uppsala, Stockholm, Švedska 25.09. – 28.09.2019.

Uppsala University prvo je sveučilište u Skandinaviji koje je osnovano 1477. godine od strane katoličke...

Saznajte više
27 ruj 2019

Izvješće o sudjelovanju na godišnjoj konferenciji EAIE, Helsinki 22-26.9.2019.

EAIE (European Association for International Education) je neprofitna organizacija koja okuplja članove involvirane u aktivnosti...

Saznajte više
14 ruj 2019

Aalto University – Espoo, Helsinki, Finska 10.09. – 13.09.2019.

Aalto University relativno je mlado sveučilište koje je osnovano 2010. godine spajanjem Helsinki School of...

Saznajte više
01 ruj 2019

Imperial College London –Faculty of Engineering – Department of Mechanical Engineering 28.08. – 31.08.2019.

Imperial College London je ustanova koja se nalazi na u prvih deset mjesta najboljih svjetskih...

Saznajte više

Iskustva o Studiju

Saznajte što naši studenti i osoblje misle o Sveučilištu Sjever
Prošlo je osam godina od kad sam završio preddiplomski studij pa je na prvom mjestu bilo usvojiti nova znanja i obnoviti postojeća. Diploma diplomskog studija stepenica je više i smatram da otvara mnoga vrata, kako za nastavak studiranja, tako i za razvoj karijere.

Marko Gotal, student druge godine diplomskog studija Strojarstvo

Preddiplomski studij strojarstva je vrlo kvalitetan odabir za nastavak školovanja nakon srednje škole, a koji ima i vertikalu u obliku sveučilišnog diplomskog studija strojarstva.

izv.prof.dr.sc. Sanja Šolić, Pročelnica Odjela za strojarstvo

Sveučilište je kreativno, inovativno, prepoznatljivo, poduzetničko po mjeri studenta, odnosno student je na prvom mjestu, a što je ujedno i jedan od ciljeva Bolonjskog procesa.

izv.prof.dr.sc. Sven Maričić

O Sveučilištu

S više od 3500 studenata u dva sveučilišna centra, zanimljivim i praktičnim studijskim programima, kvalitetnom opremom i nizom vrsnih profesora i predavača, Sveučilište Sjever moderna je i ka budućnosti usmjerena visokoškolska institucija. Svi studiji Sveučilišta Sjever koncipirani su u skladu s najnovijim stručnim i znanstvenim trendovima, a studentima svoja iskustva prenosi više od 300 stručnjaka i znanstvenika iz različitih polja i gospodarskih grana, od kojih su mnogi u samom vrhu svojih djelatnosti u Hrvatskoj, ali i šire.

Kolegiji na engleskom jeziku

Saznajte više o kolegijima diplomskog studija strojarstva dostupnim na engleskom jeziku

Preradba polimernih materijala

| ECTS koeficijent : 5
Upoznavanje studenata sa polimernim materijalima i suvremenim proizvodnim postupcima iz područja preradbe polimernih materijala.

Zavarivanje

| ECTS koeficijent : 5
Upoznavanje studenata mogućim otkazima zavarenih spojeva i mogućnostima osiguranja od otkaza. Obrazlažu se primjeri otkaza i navode se potencijalni rizici od otkaza. Navode se i analiziraju različiti primjeri otkaza zavarenih proizvoda i konstrukcija u zemlji i svijetu, u cilju uočavanja tipova i uzročnika otkaza, te aktivnosti koje treba poduzeti u cilju osiguranja od otkaza.  Greške u zavarenim spojevima postoje jer je poznato da se zavarivanje slabi osnovni materijal. No, greške su ona odstupanja koja prelaze prag prihvatljivosti i mogu se otkriti odgovarajućim metodama kontrole. Obrazlažu se mehanizmi slabljenja u zavarenom spoju, faktor slabljenja osnovnog materijala zbog prisutnosti zavarenog spoja, klase zavarenih spojeva i proizvoda, zavarljivost i problemi zavarljivosti materijala koji se koriste u strojarskoj praksi. Zavarljivost materijala tumači se sa stajališta  kako metalurške, operativne i konstrukcijske zavarljivosti. Poseban se naglasak daje na uvjetno i teže zavarljive materijale i zavarivanje raznorodnih materijala.

Površinska zaštita

| ECTS koeficijent : 5
Površinska zaštita proučava koroziju i zaštitu od korozije. U literaturi se to znanstveno područje još se naziva Tehnologija zaštite od korozije, zaštita materijala ili korozijskom tehnologijom. U kolegiju Površinska zaštita  dati su temelji za bolje razumijevanje mehanizama korozijskog djelovanju okoline na konstrukcijski materijal. Boljim poznavanjem korozijskih svojstava metala inženjeru omogućuje pravilni izbor i optimalna tehnološka rješenja pri konstruiranju opreme. Kolegij površinska zaštita temeljito razrađuje mehanizme korozije s ciljem razumijevanja korozijskih svojstava materijala i njihovog ponašanja u različitim korozijskim sredinama.

Obrada odvajanjem čestica

| ECTS koeficijent : 5
Produbiti znanja iz teorije obrade rezanjem. Usvajanje znanja o kriterijima i metodama određivanja obradivosti materijala i parametara obrade. Upoznati postupak ispitivanja utjecaja parametara na efekte procesa obrade. Upoznavanje sa suvremenim tehnologijama obrade odvajanjem čestica.

Oblikovanje metala deformiranjem I

| ECTS koeficijent : 5
Objasniti studentima tehnologiju oblikovanja metala deformiranjem, objasniti potrebne parametre pri obradi i pri konstruiranju alata za oblikovanje. Upoznavanje studenata sa osnovama teorije plastičnosti.

Ljevarstvo

| ECTS koeficijent : 5
Upoznavanje s tehnologijom lijevanja i ljevarstvom kao privrednom granom.

Upravljanje projektima, inovacije i start up

| ECTS koeficijent : 4
Upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom u području projekata i upravljanja projektima. Studenti će usvojiti znanja o formalnom definiranju projekata, načinu njegovog pokretanja i odvijanja, timskom radu, formalnom praćenju napretka projekta i poceima životnog ciklusa zajedničkih većini projekata. Studenti će biti upoznati s osnovnim uvjetima uspješnog upravljanja projektima s posebnim naglaskom na utjecaj projektne domene, poslovnog i komunikacijskog aspekta. Studenti će se teorijski i praktično pripremiti za sudjelovanje u projektima i bit će im prezentirani osnovni aspekti, problemi i postojeća rješenja vezana uz upravljanje različitim tipovima projekata.

Suvremene proizvodne tehnologije

| ECTS koeficijent : 5
Upoznavanje studenata sa suvremenim proizvodnim postupcima iz područja obrade odvajanjem čestica, aditivnim tehnologijama, tehnologijama spajanja materijala zavarivanjem  i oblikovanja metala deformiranjem. Upoznavanje sa prednostima koje nude moderne tehnologije u pogledu optimalnog iskorištenja materijala i energije te visokoj učinkovitosti procesa obrade.

Robotika u proizvodnji

| ECTS koeficijent : 5
Upoznati studenta s osnovama rada i primjenom robota u procesima strojarske proizvodnje. Osposobljavanje studenata za programiranje i planiranje primjene robota za različite aktivnosti.

Poslovna komunikacija i prezentacija

| ECTS koeficijent : 5
Upoznavanje studenata s komunikacijskim vještinama u pisanoj i usmenoj komunikaciji u tvrtki i prema kupcima. Uključuje instrukcije o kreiranju predložaka, istraživačkih strategija i izrade relevantne dokumentacije.

Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće

| ECTS koeficijent : 6
Upoznavanje studenata sa osnovnim fizikalnim fenomenima vibracija, razumjevanje važnosti analize vibracija u cilju smanjenja štetnog utjecaja na elemente konstrukcija. Upoznavanje studenata sa osnovama energetskih metoda u mehanici deformabilnih tijela i primjena na analizu ravnih i okvirnih nosača, analiza debelostijenih posuda i cijevi, steznih spojeva i membranskih naprezanja u osnosimetričnim ljuskama. Upoznavanje studenata sa osnovama linearne mehanike loma.

Numeričko modeliranje

| ECTS koeficijent : 6
Upoznavanje studenata sa numeričkim metodama koje se primjenjuju u strojarskim aplikacijama. Osposobljavanje studenta za rješavanje nekih od jednostavnijih problema čvrstoće konstrukcija, vibracija, termodinamike i mehanike fluida koristeći različite numeričke metode, razvijanje vještina proračunavanja korištenjem nekog od komercijalnih numeričkih programskih paketa.

Ponašanje materijala u eksploataciji

| ECTS koeficijent : 6
Cilj je prikazati osnovne principe ponašanja materijala u svim fazama eksploatacije, reakcije i ponašanje u uvjetima različitih mehanizama trošenja. Posebna pažnja posvetit će se prepoznavanju vrsta i uzroka prijeloma te prepoznavanju vrste mehanizma trošenja i postupcima za njihovo minimiziranje u svrhu svođenja trošenja na minimum.

Novi inženjerski materijali

| ECTS koeficijent : 5
Upoznavanje studenata s novim tehničkim materijalima koji se u pojedinim tehnologijama i primjenama koriste za specifične i zahtjevnije uvjete rada te koji imaju za cilj u pojedinim segmentima i zamijeniti neke materijale koji se uobičajeno koriste. Studenti će se upoznati s novim metalnim i nemetalnim materijalima, njihovim poboljšanim svojstvima  te uvjetima na temelju kojih su ta poboljšanja ostvarena. Studenti će se upoznati i s mogućnostima primjene novih materijala u konkretnim strojarskim zahtjevima.

Ekonomika proizvodnje

| ECTS koeficijent : 4
Upoznavanje studenata s osnovnim pokazateljima proizvodnje te alatima za analizu i donošenje optimalnih odluka baziranih na istim. Kako je proizvodnja središnje područje studija strojarstva nužno je upoznati se s ekonomskim zakonitostima na području proizvodnje, odnosima ulaganja proizvodnih faktora i rezultata, problematikom odnosa troškova i rezultata, te ostvarenih poslovnih rezultata i proizvodnje.

Ekološki i energetski dizajn proizvoda

| ECTS koeficijent : 5
Studentima prikazati, prenijeti i učvrstiti interaktivni odnos dizajna, energije i ekologije povezani za razvoj, trajnost, ekonomičnost i održivost proizvoda. Razrađuju se metode i elementi dizajniranja i korištenja proizvoda, posebnosti energetskog i ekološkog opterećenja proizvoda i proizvodnje te utjecaji na ekonomske parametre šire društvene zajednice.

Procesna mjerenja u industriji

| ECTS koeficijent : 4
Osposobiti studente za istraživanja i samostalno korištenje komponenata mjernih sustava koja uključuju mjerenja toplinskih i procesnih veličina. Kroz kolegij će se studentima omogućiti da razumiju i primjenjuju važne komponente znanstveno-istraživačkog rada kao što su: mjeriteljski instrumenti, etalonski sustavi, prijenos sljedivosti i procjena mjerne nesigurnosti te sastavljanje mjernih sustava tražene točnosti za mjerenje temperature, tlaka, vlažnosti, protoka, mase i  volumena.

Dizajn industrijskih proizvoda

| ECTS koeficijent : 4
Usvajanja temeljnih pojmova i metodologije dizajna, u razvoju proizvoda s ciljem optimalizacije uporabljivosti, oblika i izgleda proizvoda, a za uzajamnu korist korisnika i proizvođača. Stječe se znanje o osnovama, metodama i tehnologijama kod dizajna industrijskih proizvoda. Obrađuje se razvoj proizvoda od istraživanja tržišta i koncepta, uvažavanja ergonomskih i ekonomskih značajki do realizacije finalnog proizvoda.

Lean proizvodnja

| ECTS koeficijent : 4
Cilj kolegija je upoznati studente s modernim organizacijskim konceptom upravljanja i poboljšavanja poslovnih procesa, te povezivanje s teoretskim podlogama znastvene organizacije rada i praksom kako bi studenti razumjeli suvremene trendove u organizaciji poslovanja i poticali kritičko promišljanje prema poslovnoj izvrsnosti i industriji 4.0.

Certifikacija proizvoda i sustava

| ECTS koeficijent : 6
Osposobiti studente za pravilno tumačenje i primjenu suvremenih međunarodnih normi za certifikaciju sustava upravljanja i tehničkih proizvoda.

Partneri projekta

Partneri koji su omogućili provedbu ovog projekta su Strojarski fakultet Slavonski Brod, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju te Sveučilište Sjever.